Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý DNS
Hướng dẫn sử dụng DNS Management
Sau khi đăng nhập với tên miền và password. Bạn truy cập cấu hình sửa bản thi theo hướng dẫn sau:

Bạn hãy chuột vào tên miền, xuất hiện các bản ghi để bạn thay đổi:

Các bản ghi cơ bản cần cấu hình domain về một IP hosting:

Các bạn gõ tên bản ghi, loại bản ghi, IP hosting sau đó save lần lượt từng bản ghi một.
Lưu ý rằng các bản ghi sau khi cấu hình xong hoàn toàn không có hiệu lực ( hay valid màu đen như hình dưới), vì vậy bạn cần chọn vào " thay đổi" trên menu.

Trong đó NS1 và NS2 là bạn không được thay đổi. Bởi đây là DNS mặc định nếu có thay đổi sẽ dẫn tới lỗi không đồng bộ DNS sau này.
| Hướng dẫn cấu hình tên miền :
- Cấu hình để tên miền chạy web cần các bản ghi sau:
*Tạo Record A:
Host Record Record Type Address
@ A <Địa chỉ IP Webserver>
Ví dụ : @ A 123.30.187.2
*Tạo Record CNAME:
Host Record Record Type Address
www CNAME
Ví dụ : www CNAME abc.com
- Cấu hình để tên miền chạy mail cần các bản ghi sau:
* Tạo Record MX:
Host Record Record Type Address
@ MX mail.
Ví dụ : @ MX mail.abc.com
Tạo thêm 1 record A:
Host Record Record Type Address
mail A <Địa chỉ IP Mail Server>
Ví dụ : mail A 123.30.187.10
- Cấu hình để tên miền chạy subdomain( ví dụ forum, diendan, shop, …):
Tạo 1 record A:
Host Record Record Type Address
subdomain A < Địa chỉ IP>
Ví dụ : forum A 123.30.187.110
- Priority chỉ áp dụng cho Record Type là MX
Name Server của domain sử dụng DNS mặc định mới có hiệu lực như hình dưới( valid hiển thị màu xanh)

------------------------------------------------------------------------------------------------
Dưới đây là hướng dẫn xóa bản ghi, các bạn có thể thực hiện theo các hướng dẫn sau:

Chúc các bạn thành công!